Expectations for Student Behavior during Distance Learning

GGUSD believes in supporting the safe and responsible use of all online and digital technologies for teaching and learning. During this period of distance learning, all students are responsible for continuing to practice positive digital citizenship by protecting and respecting their peers and teachers. We all must understand, practice, and model positive and productive behaviors when we are online. Because a remote learning environment is still a classroom, school behavior norms and rules are to be followed just as expected in the regular educational setting/classroom.

Be Respectful

 • Choose a distraction-free workspace and be mindful about keeping distractions to a minimum, remembering that everyone can see you.
 • Make respectful comments, showing respect for all cultures, opinions, and viewpoints.
 • THINK before posting, always using appropriate language in all electronic communications, including, email, social media posts, audio recordings, and/or video conferencing.
 • If you would like to speak or answer a question, use the on-line class participation features (e.g., Raise Hand feature in Zoom), then un-mute yourself after you are called on by your teacher.
 • Displaying or sharing material that is hate speech, sexually explicit, or violent will not be tolerated.
 • Bullying in any form, including cyber bullying, will not be tolerated.
 • Sending discriminatory or harassing digital communications will not be tolerated.

Be Responsible

 • NEW in 2020-2021: Attendance in distance learning is mandatory. Attendance will be taken in each class and students who are not logged in will be marked absent.
 • Just as students are required to be on time and present at school, students are expected to be on time and virtually present via video and audio.
 • Have materials ready.
 • Use the chat feature to contribute and show engagement.
 • Help others who might need assistance.
 • Look into the camera and show SLANT (Sit up, Lean in, Ask questions, Nod, Track your teacher).
 • Wear appropriate clothing following your school dress code while on video conferencing.

Be Safe

 • Practicing cyber safety includes not making your profile public, not speaking to strangers, not sharing personal information, and not sharing your camera or photos.
 • If you would like to use a chat feature, remember that it is public, and a record of the chat can be saved.
 • Follow all GGUSD Technology Use Guidelines (Administrative Regulation 6143.1).
 • Audio or video-recording with any technology (i.e., cellphones, cameras, recorders and/or computer features) is prohibited unless there is prior approval from everyone involved as per California Education Code 51512.

GGUSD is committed to the maintenance of a safe and orderly learning environment. In order to ensure student success, the district recognizes that the same practices used in physical classrooms can be used to create safe, predictable, and positive online learning environments. Bullying, explicit or discriminatory (including hate and bias) language or actions will not be tolerated. Any student violating district or school-wide behavior expectations shall be subject to appropriate disciplinary action.

PDF

Expectativas del comportamiento del alumno durante el aprendizaje a distancia

El GGUSD cree en apoyar el uso seguro y responsable de todas las tecnologías en línea y digitales para la enseñanza y el aprendizaje. Durante este período de aprendizaje a distancia, todos los alumnos son responsables de continuar con la práctica de un comportamiento digital positivo al proteger y respetar a sus compañeros y maestros. Todos debemos entender, practicar y modelar los comportamientos positivos y productivos cuando estamos en línea. Debido a que un ambiente de aprendizaje a distancia sigue siendo un salón de clases, las normas y reglas del comportamiento escolar se deben de seguir tal como si estuvieran en un entorno escolar regular o en un salón de clases.

Ser respetuoso

 • Elige un lugar en donde puedas trabajar libre de distracciones y estar atento de mantener las distracciones al mínimo, al tener en cuenta que todos pueden verte.
 • Haz comentarios respetuosos, mostrando respeto hacia todas las culturas, opiniones y puntos de vista.
 • PIENSA antes de publicar algo, siempre usa un leguaje apropiado en todas las comunicaciones electrónicas, ncluyendo mensajes de correo electrónico publicaciones en las redes sociales, grabaciones de audio, y/o videoconferencias.
 • Si deseas hablar o contestar una pregunta, utiliza las funciones de participación en la clase en línea (por ejemplo, la función para Levantar la Mano en Zoom), luego, reactiva el botón del sonido después de que tu maestro te llame.
 • No se tolerará el mostrar o compartir material con expresiones de odio, sexualmente explícitas o violentas
 • No se tolerará cualquier forma de acoso escolar (bullying) incluyendo el acoso cibernético
 • No se tolerará el enviar comunicaciones digitales discriminatorias o de acoso.

Ser responsable

 • NUEVO protocolo para el año escolar 2020-2021: La asistencia escolar en el aprendizaje a distancia es obligatoria. Se tomará la asistencia escolar en cada clase y a los alumnos que no ingresen a las clases en línea se les anotará una ausencia.
 • Así como se requiere que los alumnos estén a tiempo y presentes en la escuela, se espera que los alumnos estén a tiempo y virtualmente presentes por medio de video y audio.
 • Ten los materiales listos
 • Usa la función de chat para contribuir y mostrar participación
 • Ayuda a otros que puedan necesitar ayuda
 • Mira a la cámara y muestra SLANT (Sentarse, Inclinarse, Hacer preguntas, Asentir con la cabeza, Prestar atención al maestro)
 • Usar ropa apropiada siguiendo el código de vestir de tu escuela mientras estés en una videoconferencia.

Estar seguros

 • El practicar la seguridad cibernética incluye el no hacer público tu perfil personal, no hablar con extraños, no compartir información personal, y no compartir tu cámara o tus fotos.
 • Si deseas utilizar una función de chat, recuerda que es pública y se puede guardar un registro del chat.
 • Sigue todas las directrices del GGUSD para el uso de la tecnología (Reglamento Administrativo 6143.1)
 • Se prohíbe la grabación de audio o video en cualquier tipo de dispositivo de tecnología (por ejemplo: teléfonos celulares, cámaras, grabadoras o funciones de computadora) a menos que haya una aprobación previa de todas las personas involucradas, según el Código de Educación de California 51512.

El GGUSD tiene el compromiso de mantener un entorno de aprendizaje seguro y ordenado. Para asegurar el éxito de los alumnos, el Distrito reconoce que las mismas prácticas utilizadas en los salones de clases existentes pueden ser usadas para crear entornos de aprendizajes en línea seguros, predecibles y positivos. No se tolerará el acoso (bullying), lenguaje o acciones explícitas o discriminatorias (incluyendo de odio y prejuicio). Cualquier alumno que no cumpla con las expectativas de comportamiento del Distrito o de toda la escuela estará sujeto a las medidas disciplinarias apropiadas.

PDF

Quy Định Về Tác Phong Của Học Sinh Trong Thời Gian Học Nhà

GGUSD tin vào việc sử dụng mọi phương tiện mạng và kỹ thuật điện tử nhằm hỗ trợ cho việc giảng dạy và học tập an toàn và có trách nhiệm. Trong thời gian học ở nhà, tất cả học sinh phải có trách nhiệm tiếp tục tuân giữ hạnh kiểm tích cực khi liên lạc trên mạng bằng cách bảo vệ và tôn trọng thầy cô giáo cùng các bạn. Tất cả chúng ta cần phải hiểu rõ, thực thi và làm gương tác phong tích cực và hiệu quả khi sử dụng mạng. Vì việc học trên mạng vẫn được xem là lớp học nên học sinh vẫn phải tuân theo các nguyên tắc và quy định về tác phong như khi học trong môi trường giáo dục/lớp học thông thường.

Biết Tôn Trọng

 • Chọn nơi yên tĩnh để làm bài và cố gắng hết sức để giảm thiểu những điều gây xao lãng vì mọi người đều có thể thấy em.
 • Đưa ra những nhận xét, tỏ rõ sự tôn trọng đối với mọi nền văn hoá, ý kiến và quan điểm
 • SUY NGHĨ trước khi đăng tải, luôn luôn dùng ngôn từ thích hợp trong mọi hình thức liên lạc trên mạng điện tử, bao gồm việc gửi email, các lời đăng trên mạng xã hội, tiếng thu âm và/hoặc họp qua màn hình
 • Nếu em muốn nói hay trả lời câu hỏi, hãy dùng các tính năng (như hình Giơ Tay trên ứng dụng Zoom) để tham gia sinh hoạt lớp trên mạng, rồi mở loa để nói sau khi giáo viên cho phép.
 • Cấm phô bày và chia sẻ tài liệu có lời lẽ thù ghét, gợi dục hay bạo lực
 • Không dung thứ mọi hình thức hiếp đáp kể cả việc uy hiếp trên mạng.
 • Cấm gửi các thông tin mang tính kỳ thị hay quấy nhiễu.

Có Ý Thức Trách Nhiệm

 • QUY ĐỊNH MỚI trong niên học 2020-2021– việc học chuyên cần trên mạng là điều bắt buộc. Học sinh sẽ được điểm danh trong mỗi lớp học và sẽ được xem là vắng mặt khi không đăng nhập vào mạng.
 • Cũng như việc phải đi học và đến trường đúng giờ, học sinh phải có mặt đúng giờ khi họp trên mạng
 • Chuẩn bị đầy đủ học liệu
 • Hãy dùng tính năng đối thoại ‘chat feature’ để tham gia đóng góp
 • Giúp bạn khi bạn cần sự hỗ trợ
 • Nhìn vào ống kính thu hình và thể hiện phong cách SLANT (Ngồi thẳng, Nghiêng Về Phía Trước, Đặt câu hỏi, Gật đầu, Chú Ý lắng nghe giáo viên)
 • Mặc áo quần chỉnh tề theo quy định phục sức của trường khi họp trên màn hình.

Gìn Giữ An Toàn

 • Thực thi các biện pháp gìn giữ an toàn trên mạng bao gồm việc không phổ biến tiểu sử của mình trên mạng công cộng, không nói chuyện với người lạ, không trao đổi chi tiết cá nhân cũng như phim hay hình ảnh của mình
 • Nếu em muốn đối thoại, hãy nhớ rằng các chi tiết trao đổi trên mạng xã hội có thể được lưu lại
 • Tuân theo Mọi Hướng Dẫn Của GGUSD Về Cách Sử Dụng Phương Tiện Kỹ Thuật (Quy Định Hành Chính 6143.1)
 • Bộ Luật Giáo Dục 51512 cấm thâu âm hay quay phim bằng bất cứ phương tiện nào (như điện thoại lưu động, máy chụp hình, máy quay phim hay dùng các tính năng của máy điện toán) trừ phi có sự cho phép của người tham dự.

GGUSD quyết tâm duy trì môi trường học tập an toàn và trật tự. Nhằm giúp học sinh được thành công, học khu nhận thấy rằng chúng ta có thể áp dụng cùng các nội quy thực thi trong lớp để tạo môi trường học trên mạng được an toàn và tích cực như kỳ vọng. Các ngôn từ hay hành động uy hiếp, cụ thể hay mang tính kỳ thị (kể cả sự thù ghét và thành kiến) sẽ không được dung thứ. Bất cứ học sinh nào vi phạm quy định của học khu hay nhà trường về tác phong của học sinh sẽ bị biện pháp kỷ luật thích đáng.