Coronavirus Update - 3/16/2020

Monday, March 16, 2020

Dear Families,

Thank you for your patience and support during this extraordinary time of uncertainty as we navigate our response to the coronavirus (COVID-19) situation. Our highest priority is the health and safety of our employees and students, and their families. We wanted to provide you with a brief update of our plans to support students moving forward.

  • All school principals will be surveying their students and families to determine what is needed to support at home learning – either through printed or digital materials.
  • GGUSD has 2,000+ dedicated teachers who are working hard to develop alternative education plans that will support at home learning for all students.  School principals and teachers will soon share important information regarding distribution and access to online materials. GGUSD will also share with you a link to a student portal providing direct access to digital textbooks.
  • Our Special Education Department is working closely with the instruction offices to provide instructional supports for students.
  • Our Student Services and Transportation departments are working with school site nurses to ensure that parents may pick up any of their medications that are currently on-site.  If any family is not able to make it to the school site for pick-up of medications, please contact your school nurse or site principal.
  • GGUSD is hosting a Drive-Through and Walk-Up Meal Service program at 13 school sites. Visit www.ggusd.us/coronavirus for the list of locations and additional information. All Food Service workers will wear hairnets and gloves and take extra precautions to ensure food distribution remains a safe and sanitary process.

GGUSD is proud of our dedicated employees who are committed to ensuring we provide exemplary services to students while campuses are closed. 

On behalf of the Board of Education, I want to thank our community for their support and understanding as we work through this time together. If we practice patience and understand that adapting quickly is critical, we will be able to continue to serve and support our students and families.

Apoyo para el aprendizaje en casa

Monday, March 16, 2020

Estimadas familias:

Muchas gracias por su paciencia y apoyo durante estos momentos extraordinarios de incertidumbre mientras navegamos nuestras respuestas ante la situación del coronavirus (COVID-19). Nuestra principal prioridad es la salud y la seguridad de nuestros empleados alumnos y sus familias. Queremos proporcionarle una actualización breve de nuestros planes para apoyar a los alumnos a partir de ahora.

• Todos los directores de las escuelas harán encuestas a los alumnos y a sus familias para determinar lo que se necesita para apoyar su aprendizaje en casa – ya sea por medio de material impreso o materiales digitales.
• El GGUSD tiene más de 2,000 maestros dedicados que están trabajando arduamente para desarrollar planes educativos alternativos que apoyarán el aprendizaje en casa para todos los alumnos. Los directores y los maestros de las escuelas pronto compartirán información importante referente a la distribución y al acceso a los materiales en línea. El GGUSD también compartirá con usted el enlace al portal de alumnos para proporcionarle un acceso directo a los libros de texto digitales.
• Nuestro Departamento de Educación Especial está trabajando estrechamente con las oficinas de instrucción para proporcionarle a los alumnos los apoyos de enseñanza.
• Nuestros Departamentos de Servicios Estudiantiles y de Transporte están trabajando con las enfermeras de los planteles escolares para asegurar que los padres de familia puedan recoger cualquier medicamento que tengan actualmente en la escuela. Si hay una familia que no puede llegar al plantel escolar para recoger los medicamentos, por favor comuníquese con la enfermera o el director de su escuela.
• El GGUSD está ofreciendo un programa de Servicios de Comida donde puede recoger las comidas desde su auto o personalmente en 13 planteles escolares. Visite: www.ggusd.us/coronavirus para ver la lista de los lugares y obtener información adicional. Todos los empleados de Servicios Alimenticios usarán una malla para el cabello y guantes para tomar precauciones adicionales y asegurar que la distribución de la comida permanezca un proceso seguro e higiénico.

El GGUSD está orgulloso de nuestros empleados dedicados que están comprometidos a asegurar que le proporcionemos a los alumnos servicios ejemplares mientras los planteles escolares están cerrados.

En nombre de la Mesa Directiva de Educación, quiero agradecer a nuestra comunidad por su apoyo y su comprensión mientras trabajamos juntos en estos momentos. Si practicamos la paciencia y entendemos que adaptarnos rápidamente es crucial, podremos continuar sirviendo y apoyando a nuestros alumnos y familias.

Hỗ Trợ Việc Học Tại Nhà

Monday, March 16, 2020

Thưa Quý Phụ Huynh,

Cám ơn quý vị đã kiên nhẫn và hỗ trợ học khu trong thời gian có nhiều bất ổn chưa từng thấy khi chúng tôi tìm cách ứng phó với tình hình nạn dịch coronavirus (COVID-19). Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là sức khoẻ và sự an toàn của nhân viên, học sinh và các gia đình. Chúng tôi muốn cập nhật vắn tắt với quý vị kế hoạch của học khu để hỗ trợ việc học của các em học sinh trong thời gian sắp tới.

• Hiệu trưởng các trường sẽ tìm hiểu về nhu cầu của các học sinh và gia đình để tìm cách hỗ trợ việc học ở nhà- hoặc bằng tài liệu in ấn hay tài liệu kỹ thuật số.
• GGUSD có hơn 2,000 giáo viên tậm tâm đang nỗ lực soạn thảo kế hoạch giảng dạy thay thế để hỗ trợ tất cả học sinh học tại nhà. Hiệu trưởng và các giáo viên sẽ sớm thông báo các thông tin quan trọng về việc phân phối và cách tìm tài liệu trên mạng. GGUSD sẽ cho quý vị biết đường dẫn vào student portal (chương mục khung cửa gia đình của học sinh) là nơi có thể trực tiếp vào đọc sách giáo khoa dưới dạng kỹ thuật số.
• Phòng Giáo Dục Đặc Biệt đang kết hợp chặt chẽ với phòng giáo vụ để hỗ trợ việc giảng dạy cho học sinh.
• Phòng Học Sinh Vụ và Phòng Vận Chuyển đang kết hợp với y tá trường để bảo đảm phụ huynh đến nhận lại các loại thuốc hiện đang gửi ở trường. Nếu quý vị không thể đến trường nhận, vui lòng liên lạc với hiệu trưởng hay y tá trường.
• GGUSD đang cung cấp chương trình Ăn Trưa Miễn Phí theo cách lái xe qua hay đi bộ đến nhận tại 13 trường. Vui lòng vào trang mạng www.ggusd.us/coronavirus để xem danh sách các địa điểm và biết thêm tin tức. Tất cả các nhân viên phục vụ ăn trưa đều đeo lưới tóc và găng tay và hết sức thận trọng để bảo đảm việc phân phối thức ăn được an toàn và vệ sinh.

GGUSD rất tự hào có những nhân viên tận tuỵ và quyết tâm đem đến cho học sinh những dịch vụ kiểu mẫu trong thời gian trường đóng cửa.

Thay mặt Hội Đồng Giáo Dục, tôi trân trọng cám ơn cộng đồng đã hỗ trợ và thông cảm khi chúng ta cùng hợp tác trong giai đoạn này. Một khi chúng ta tập luyện tính kiên nhẫn và hiểu rằng thích ứng nhanh chóng là điều cần yếu, chúng ta sẽ có thể tiếp tục việc phục vụ và hỗ trợ các học sinh và gia đình.